Cele projektu

Cele projektu
Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii  zainicjowała projekt „Opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii wspomagających w zakresie zarządzania wiedzą”. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, która uzyskała wsparcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Izba poprzez realizację projektu zwraca uwagę na szczególne znaczenie technologii grupy KET dla wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki oraz - na wciąż niezadowalający poziom rozwoju i wdrażania tych technologii w Polsce. Celem projektu, którego realizację przewidziano na lata 2011–2013, jest ułatwienie przedsiębiorcom i zespołom badawczym dostępu do wysokiej jakości, kompleksowych usług informacyjnych i doradczych, które dotyczą prowadzenia innowacyjnej działalności badawczo-rozwojowej i gospodarczej w obszarze technologii grupy KET. Główny cel projektu zostanie osiągnięty w drodze realizacji celów szczegółowych, do których należą:
  • uruchomienie pierwszego w Polsce Programu Usług Doradczych  (eksperckich) świadczonych nieodpłatnie przedsiębiorcom z sektora MŚP w zakresie zarządzania wiedzą, doradztwa biznesowego i technologicznego oraz dotyczącego rozwoju produkcji i usług związanych z wykorzystaniem i wdrażaniem do praktyki gospodarczej technologii KET;
  • opracowanie i wdrożenie do eksploatacji wirtualnej Bazy KET , adresowanej do podmiotów z całego kraju, które prowadzą działalność B+R, wdrożeniową lub przemysłową, bezpośrednio lub pośrednio związaną z technologiami grupy KET;
  • opracowanie i oddanie do powszechnego użytku pięciu Platform Wiedzy (tzw. CP
    – Coopetition Platform, od połączenia słów: „cooperation” i „competition”) obejmujących technologie KET: fotoniki, nanotechnologii i mikroelektroniki (udostępnienie w 2012 r.), oraz biotechnologii i materiałów zaawansowanych (2013 r.).